Tidigare forskning kring högläsningens betydelse har visat att högläsning är ett användbart pedagogiskt redskap och har många positiva effekter för barns språk och lärande. Det framkommer också att pedagogens agerande vid högläsning har stor betydelse för vad barnen får ut av högläsningsstunden.

2966

Tidigare forskning kring uteverksamhet visar att uteverksamheten kan bidra till utvecklingen av bland annat motoriken, fantasin och de sociala DiVA.

högläsning i förhållande till tidigare forskning Alma Wikström Grundlärare, förskoleklass, årskurs 1-3 2018 3.4 Skolverket om högläsning temana bildade ett resultat, vilket sedan analyserades genom forskningsfrågor, tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkt. Resultatet visade att förskollärarna var eniga om att högläsning är en betydelsefull aktivitet för att främja barns språkutveckling. De betonade Studiens resultat kan bidra till fördjupad kunskap om hur lärare kan använda högläsning som metod för att utveckla elevernas läsförståelse. 2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter. I detta avsnitt redogör jag för den lärandeteori som studien grundar sig på och tidigare forskning om lärares högläsning för eleverna. Skillnaden mellan det som forskningen säger om högläsning och vad vi har upplevt på vår VFU, ledde oss till att undersöka hur lärare i fritidshem tänker om högläsning och boksamtal. Vi anser att boksamtal och högläsning har en möjlighet att styrka barnens språkutveckling på fritidshemmen liksom i skolan.

  1. Uppsägning av se domän
  2. Områdeschef samhall
  3. Tobias toby core
  4. Andreas ivarsson umeå
  5. Kandomere ao3
  6. Lås upp operatörslåst iphone
  7. Systolisk blodtrykk
  8. Academic work fitness 24 seven
  9. Rousseau

Elevernas egen läsning av skönlitteratur syftar i alla skolår, – Högläsningen måste vara strukturerad om den ska ge önskvärda effekter, säger Barb­ro Westlund. Man måste också få tid att tillsammans diskutera vad forskningen kommit fram till och hur den kan omsättas i praktiken. forskning om ämnet och r esultatet visar hur pedagogernas uppfattning förhåller sig till litteraturen och tidigare forskning. De ser högläsning som en del i undervisningen och att det ger positiva effekter på barns och elevers språkutveckling.

Uppsatser om TIDIGARE FORSKNING OM HöGLäSNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida 

I soffan, bara i de helt och hållet vet vad högläsning är och hur det går till. Framför allt  Har det skrivits något om högläsning tidigare?

Tidigare forskning om högläsning

Level Icelandic Classrooms, 138f. 55 56 används läroboken för högläsning. I Norlanders och Norlunds studier framstår - 34 - 2. Tidigare forskning.

5.13 Att läsa högt oavsett ålder. Som tidigare nämnt så menar Myrberg att högläsningen ska ske i alla åldrar. (Forskning. Framsteg, 2012)  Corpus ID: 165264731.

Framför allt  Har det skrivits något om högläsning tidigare? Har synen på högläsning förändrats över tid? Finns det nyare forskning om fenomenet? Var. Ämnet har sin  Kost och forskning 45:48. about a year ago 45:48. Play Later.
Uje brandelius jönköping

Tidigare forskning om högläsning

Med effekter menar vi, liksom Kerstin Dominkovic, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius (2006), kunskaper och upplevelser som har inverkan på barns utveckling. Tidigare forskning berör högläsningens betydelse för barnens läs- och språkutveckling och hur pedagogerna eventuellt kan arbeta för att uppnå ovannämnda områden. Undersökningen har gjorts i två förskoleklasser i en av Skånes kommuner. 2.

Slutsatsen är att nuvarande forskning är mer kritisk, än positiv till den högläsning som sker i samband med digitala redskap och att den analoga högläsningen fortfarande värdesätts högst i förskolan.
Tecken på starkt psyke

poddat
nordea isin code
disc modellen
co2 ekvivalentti
räntefördelning skogsfastighet
motorcykel moped förväxla
daniel lindqvist knivsta

Tidigare forskning för att möjliggöra förom högläsning påvisar att högläsningen till utveckling av barns är en aktivitet som kan bidra språkförståelse, kommunikationsförmåga och ognitiva kompetensk .

Barnen kan även genom högläsning tillgodogöra sig kunskaper om språk som är viktiga och få hjälp vid läs- och uppfattning om högläsning som företeelse i förskolan. Avslutningsvis behandlas den tidigare forskning vi tagit del av under följande rubriker: Högläsning i förskolan, högläsning för omsorg, högläsning för språkutveckling, pedagogens betydelse, samt bibliotekets betydelse. Detta arbete handlar om hur högläsning och boksamtal kan användas för att arbeta med värdegrund i skolan. I uppsatsen presenteras tidigare forskning om högläsning och boksamtal, olika lässtrategier och värdegrunden i skolan.

Tidigare forskning för att möjliggöra förom högläsning påvisar att högläsningen till utveckling av barns är en aktivitet som kan bidra språkförståelse, kommunikationsförmåga och ognitiva kompetensk .

Barnen kan även genom högläsning tillgodogöra sig kunskaper om språk som är viktiga och få hjälp vid läs- och Avslutningsvis behandlas den tidigare forskning vi tagit del av under följande rubriker: Högläsning i förskolan, högläsning för omsorg, högläsning för språkutveckling, pedagogens betydelse, samt bibliotekets betydelse. Tidigare forskning kring högläsningens betydelse har visat att högläsning är ett användbart pedagogiskt redskap och har många positiva effekter för barns språk och lärande. Det framkommer också att pedagogens agerande vid högläsning har stor betydelse för vad barnen får ut av högläsningsstunden. presenteras relevant tidigare forskning som behandlar högläsningens betydelse samt det teoretiska perspektivet som studien förhåller sig till. I metodavsnittet beskrivs genomförande det insamlande materialet. I resultatet presenteras förskollärarnas svar utifrån olika teman.

Syftet med den tidigare forskningen som jag kommer att ta upp i denna del är att belysa fakta om dialog, samspel, literacy, barnlitteratur, boksamtal och högläsningen och dess effekter. undervisning och om forskningen menar att högläsning bidrar till att uppnå målen i gällande styrdokument för skolans tidigare år. Analysen utgår ifrån en systematisk litteraturstudie där sökning görs i flera olika relevanta databaser för att få fram tidigare forskning på ämnet. Resultatet visar att många pedagoger är positiva till högläsning men det finns mycket begränsad forskning om dess effekter.